Musiklekskolan Myran och Instrumentlekskolan

Till Musiklekskolan Myran och till instrumentlekskolan antas eleverna utan nivåtest i anmälningsordning.
Läsårets längd är minst 30 veckor, det slutliga utfallet beror på lärarnas sjukfrånvaron. Enstaka annulleringar p.g.a. sjukdom ersätts inte med vikarie. Läsåret inleds med gemensam samling för alla åldersgruppers föräldrar.

I Baby- och Knatterytmik (0-3 åringar) medverkar föräldrarna under lektionen, som är ca 30-45 min lång. I Trollungarnas (3 åringar), Solstrålarnas (4 åringar) och Orff-myrornas (5 åringar) lektion, som är 45 min, deltar föräldrarna inte.
Barn i åldern 4-6 år har ytterligare en möjlighet att få 15 min instrumentundervisning i mindre grupper för eller efter sin musikleklektion (45 min). 

Terminsavgifter 2016-17
Musiklek
Anmälningsavgift: 80 €
Terminsavgift: 110 €
Totalavgift per läsår: 300 €

Musiklek + instrumentundervisning på Myran (instrument att låna ingår i första läsårets terminsavgift, därefter uppbärs instrumenthyra)
Anmälningsavgift: 80 €
Terminsavgift: 200 €
Totalavgift per läsår: 480 €

 
För läsårets schema 2016-2017, klicka här  

Läroplanen
En elev i Myran får åldersbunden undervisning i anpassade grupper på 6-11 barn. Undervisning ges en gång/vecka i 45min. och innehåller sång, musik och rörelse, musikkunskap (att lyssna till musik), rytmik, musikteori, solfège, sagor och bildkonstuppgifter – allt utgående från lek. De 5-åriga Orffmyrorna lär sig spela på tonboxar, metallofoner, xylofoner och på klockspel. 6-åringarna går i instrumentlekskola och får lära sig spela lite 5-strängad kantele eller blockflöjt.

Huvudmålsättningen med musiklekskolan är att väcka barnets kärlek till och intresse för musik samt utveckla grundfärdigheter i musik genom lyssnande och eget skapande. Barnet får utveckla sin fantasi och kreativitet på musikens område och erbjuds konstnärliga impulser och upplevelser. Musiken är som ett extra språk med vars hjälp barnet på ett mer nyanserat sätt kan visa och uttrycka känslor, rädslor och förhoppningar. Genom en god musikundervisning skapas en trygg grogrund för barnets emotionella och sociala utveckling.

Undervisningen på småbarnsstadiet och förskoleåldern omfattar barn i åldern 0-7 år.

Undervisningen syftar till att utveckla och främja barnets rytm-, form-, harmoni- och melodisinne genom

 • sånger och sånglekar
 • musik- och rörelselekar
 • danslekar
 • rytmik
 • musikskapande med hjälp av Orffinstrument (metallfoner, xylofoner, klockspel), klassiska instrument (kantele, blockflöjt, gitarr, piano), trummor och rytminstrument m.fl.
 • träning i musiklyssnande
 • grundläggande musikkunskap
 • integrering av musik med de övriga konstarterna: poesi och prosa, måleri, dockteater, hantverk med olika material som t.ex. papper och modellera
 • inlärning av musikens grundbegrepp: snabb – långsam, hög ton – låg ton, kort ton – lång ton, stigande tonföljd – fallande tonföljd, starkt – svagt, pulsnoter – sångnoter, härmning, dur – moll, grundläggande tonbildning, tonträffning och gehörsträning
 • motorisk träning
 • språklig träning
 • koncentrationsträning               

Undervisningen sker enligt spiralprincipen, d.v.s. varje år repeteras, förutom helt nytt material, gammalt och bekant material och tidigare insikter, som efter hand fördjupas och breddas.

De äldsta eleverna kan välja mellan a) ordinarie musiklekskola enligt innehåll ovan, eller b) instrumentlekskola med studier i ett instrument (1 instrument/grupp). I instrumentlekskolan strävar man efter att ge barnet en konkret förberedelse för fortsatta studier vid musikskolan.