Att börja studera musik – introduktion för föräldrar

 


Till skillnad från den traditionella skolan sker undervisning på musikinstitutet inte dagligen. Barnet besöker sina lektioner en eller flera gånger i veckan. Detta innebär att själva arbetet (att lära sig en färdighet, övningen) vanligen utförs en dag med läraren och resten sker på egen hand i hemmet. Studierna på en vanlig skola sker dagligen och läraren kan därför följa upp arbetet som sker under veckan. Eftersom lärarna på musikskolan inte har denna möjlighet är samarbete mellan lärare och föräldrar av stor vikt.

Lärarens uppgift är att förbereda övandet i hemmet under lektionen och ge barnet de verktyg som det behöver för att klara uppgiften. Inspirera barnet till att öva genom att musicera tillsammans, visa och förklara. För en nybörjare kan detta fulla ansvar för studierna under veckan vara ett allt för stort lass att dra. Här är det viktigt att barnet får stöd och hjälp med att strukturera sitt övande.
Förutom läraren är föräldrarna kanske den största inspirationskällan och motivatorn för unga som studerar musik.

Föräldrarnas intresse för studierna och en god kontakt med läraren är saker som på ett signifikativt sätt befrämjar musikstudierna. Det är inte så avgörande om föräldrarna själva kan spela, utan i högre grad om föräldrarna njuter av musik och uppskattar barnets prestationer. Föräldrar är en oersättlig hjälp när det gäller att hjälpa barnet i att strukturera sin övning, hjälpa och motivera. Att få övningen till att bli en daglig och positiv händelse är en central och viktig del i att studera musik. Eftersom barnet lär sig från grunden har föräldern alla möjligheter att lära sig tillsammans med barnet. Besök ditt barns lektioner och be läraren om hjälp. Att utöva musik är magiskt men det vi gör när vi lär oss musik kan alla förstå.

Studierna – hur högt skall man sikta? 
I Musik- och kulturskolan Sandels finns det två olika lärokurser i musik att välja mellan. Med musikinstitut avses en lärokurs som följer läroplansgrunder som har utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Det är denna utbildning som av hävd varit Musik- och kulturskolan Sandels kärnverksamhet. Efter fullgjord utbildning får man ett avgångsbetyg från musikens grundnivå som är ett officiellt dokument.
Med kulturskola förstår vi en utbildning som i likhet med den fördjupade lärokursen fortskrider från en nivå till följande vad gäller hantverkskunnandet, men förutsätter inte avläggande av nivåprov (som dock kan avläggas om man vill). Utbildningen genomförs i moduler. En ledande princip för kulturskolan är att undervisningen oftast genomförs i mindre eller större grupper.
Skotten mellan musikinstitut och kulturskola är inte vattentäta – det kan vara möjligt att byta lärokurs då förutsättningar finns, men ett byte skall inte ske ogrundat eller utan en grundlig analys av läget. En individualisering av lärokursen skall alltid utredas först.

 

TILL FRÅGEFORMULÄRET FÖR NYA FÖRÄLDRAR