Terminsavgifterna

Terminsavgifterna består av anmälningsavgift och egentlig terminsavgift.
Anmälningsavgiften är i regel 80, och terminsavgiften 320 euro för instrument- och sångundervisningen i musikinstitutet, samt 290 eller 320 euro i kulturskolan, beroende på undervisningsämne och gruppstorlek.

Anmälningsavgiften är elevens bekräftelse över mottagen studieplats. Ifall en elev avbryter sina studier i början av läsåret/ terminen återbetalas anmälningsavgiften inte. Undantag utgör de fall då studierna inte kan förverkligas av orsaker som beror på skolan eller då en elev får oöverstigligt hinder (force majeure), dock avgörs alla fall individuellt. 

Tumregeln är också att studierna för läsåret inte kan inledas ifall eleven har obetalda terminsavgifter från tidigare läsår. Ansökningar om nedsatt terminsavgift eller frielevsplats kan lämnas in i början av terminen. I regel brukar åtminstone anmälningsavgiften uppbäras av frieleverna. Se närmare frielevsplatser.