Studera på olika sätt - två lärokurser

I Musik- och kulturskolan Sandels kan man studera konstämnen. I första hand erbjuder vi studier i musik, men också i dans och i scenkonst. Studierna följer strukturerade lärokurser. Inom musik kan man välja antingen en fördjupad eller en allmän lärokurs. De övriga konstämnena följer den allmänna lärokursen.

Musik- och kulturskolan Sandels har fyra inriktningar:
1. Klassiskt 
2. Rytmmusik
3. Skolan har undervisning för barn under skolåldern som bildar en egen avdelning, musiklekskolan Myran
4. Dansundervisning

Inom alla inriktningarna har eleven möjlighet att bedriva målinriktade studier som utvärderas dels av lärare, dels enligt egna bedömningar.

Studierna avläggs i olika moduler enligt gällande läroplaner och resulterar i avgångsbetyg.

Läroplanerna för musikinstitutet

Då man söker in till den fördjupade lärokursen i musik kan man välja att studera enligt den traditionella inriktningen (Klang) eller enligt inriktningen för rytmmusik (Pork). I det förra fallet bygger repertoaren på akustisk västerländsk konsertmusik medan rytmmusiken mest handlar om afroamerikansk musiktradition, pop, rock, jazz och världsmusik.

Musik- och kulturskolan Sandels vill ändå inte ställa olika musikgenrer mot varandra, därför strävar vi efter att följa en bred repertoarstruktur där eleven själv har möjlighet att påverka innehållet och välja repertoar ur samtliga musikgenrer.

All undervisning följer en läroplan.

Klang (den traditionella inriktningen) och Pork (inriktningen för rytmmusik) har egna läroplaner. Utöver den övergripande läroplanen följer eleven alltid en individuell läroplan som planeras utgående från elevens grundfärdigheter, personliga målsättningar och egna preferenser. Den fördjupade lärokursen består av två delar, grundnivån och institutnivån, och man får ett avgångsbetyg från bägge nivåerna.

För då man har genomgått såväl grundnivån som institutnivån har man avverkat hela den fördjupade lärokurseni musik!

Undervisningen på grundnivå och musikinstitutnivå – fördjupad lärokurs

Tre moduler: Individuell lektion + samspel + musikkunskapsämnen

Läsårets längd: 35 veckor (den individuella undervisningen och samspelet), 28 veckor (musikkunskapsämnena).

Då man studerar enligt den fördjupade lärokursen går man i musikinstitutet (på finska musiikkiopisto), som i första hand är avsett för barn och unga. För att bli elev skall man genomgå ett inträdestest. Undervisningen följer riktlinjer som har uppgjorts av utbildningsstyrelsen. Utöver den regelbundna individuella lektionen i instrumentspel eller sång skall eleven delta i musikkunskapsämnen och periodvis i samspel i olika former. I undervisningshelheten ingår också, ifall eleven så önskar, körsång i någon av skolans körer (Kalimba- eller Sandurkören, separat antagning).

Lektionslängden för den individuella instrumentlektionen (30-60min) är anpassad till elevens ålder och avlagda nivåprov i instrumentspel och i musikens grunder. En elev som är inskriven vid musikinstitutet har möjlighet att grundligt fördjupa sig i musiken och sitt huvudämne, också med tanke på framtida yrkesstudier. Studierna bedrivs långsiktigt och tar ofta flera år i anspråk; ett barn som börjar studera brukar få avgångsbetyg från dess grundnivå (musikinstitutet) vid 15-16 årsåldern. Därefter kan man ytterligare i 3-4 års tid fortsätta studierna på den s.k. institutnivån (se följande kap.) som är en utbildning som har likheter med yrkesutbildningen på det andra stadiet. Många av våra yrkesmusiker har genomgått musikinstitutets lärokurs.

 

Inriktningarna på musikens grundnivå

Klang (traditionell inriktning), och
Pork (inriktning på rytmmusik)

Efter att eleven har slutfört de studier som föreskrivs enligt gällande läroplan utfärdas ett avgångsbetyg från musikens grundnivå.

Inriktningarna på musikinstitutnivå

Undervisningen på institutnivå har två inriktningar:

Klang (traditionell inriktning), och
Pork (inriktning på rytmmusik).

Undervisningen på institutnivå är den högre nivån inom den fördjupade lärokursen. I andra konstämnen kallas nivån fördjupade studier.

Målsättningen med studierna på institutnivån är att ge eleven sådana färdigheter som behövs för att bedriva högre studier i musik eller att verka som god amatörmusiker och -artist i samhället. Efter att eleven har absorberat de studier som föreskrivs enligt gällande läroplan utfärdas ett avgångsbetyg från institutnivån.

Grundnivå och musikinstitutnivå utgör tillsammans hela den fördjupade lärokursen.

Kulturskolan – allmän och anpassad lärokurs

En modul: grupplektion eller individuell lektion
Läsårets längd: minst 32, högst 35 veckor

Kulturskolan är avsedd för såväl barn, unga som vuxna med ett intresse för konst och kultur. Eleverna tas in antingen via ett inträdestest eller i anmälningsordning beroende på kursen. I mån av möjlighet tas alla sökande in i kulturskolan. Undervisningen är uppgjord enligt en s.k. allmän lärokurs. Utbildningen sker i huvudsak i grupp och omfattar i regel ett läsår i taget, men även kortare kurser och moduler erbjuds i mån av möjlighet. Lektionslängden varierar beroende på kursen, gruppstorleken och elevens ålder. En elev som är inskriven vid kulturskolan har möjlighet att syssla med sitt huvudämne som ett regelbundet och skapande fritidsintresse.

Läroplanen för kulturskolan

Studierna i kulturskolan bedrivs i moduler enligt den allmänna lärokursen. Eleven kan välja att spela ett instrument, sjunga eller delta i dans- eller dramaundervisning, efter eget behag. Målsättningen vid kulturskolan är att eleverna skall utveckla sådana färdigheter och kunskaper som de behöver inom olika livsområden och för att kunna söka sig till fortsatt utbildning.
Den allmänna lärokursen skall anpassas individuellt. Vanligtvis omfattar en studiemodul ett helt läsår. Siktet i studierna är ställt på ett avgångsbetyg som man kan få då man har samlat ihop 10 moduler. Alla moduler behöver inte vara avlagda vid samma skola utan det går att kombinera studiemoduler från olika skolor och institut. Vid Kulturskolan bedrivs studierna enligt den allmänna lärokursen i konstämnen.
Undervisningsutbudet består av dansundervisning, körer och vokalgrupper och musikteater (TaDaM), undervisning i smågrupper i instrument/ sång, kortkurser samt anpassade moduler. TaDaM-linjens omfattning är drygt 1,5 är år som utmynnar i en musikalproduktion.

Undervisning på småbarnsstadiet och förskoleåldern

Läsårets längd: minst 30 veckor

Undervisningen på småbarnsstadiet omfattar barn i åldern 0-6 år. Inom Musik- och kulturskolan Sandels är denna verksamhet arrangerad under Musiklekskolan Myran med egen läroplan. Inträde till musiklekskolan sker i anmälningsordning.

Studiernas gång

Studierna inom båda lärokurserna genomförs så att eleven målinriktat utvecklar sina färdigheter inom en öppen, uppmuntrande och positiv studieatmosfär.

EN GOD PEDAGOGISK MILJÖ MÖJLIGGÖR EN UTVECKLING AV ELEVENS INTERAKTIONS- OCH INITIATIVFÖRMÅGA SAMT FÖRMÅGA ATT ARBETA LÅNGSIKTIGT. DEN SPORRAR DESSUTOM ELEVEN TILL AKTIVITET, KREATIVITET, SJÄLVSTÄNDIGT TÄNKANDE, DEN SKAPAR MOTIVATION OCH EN TRYGG UPPVÄXT OCH UTVECKLING MÖJLIGGÖRS. UPPLEVELSEN AV ATT LYCKAS, SOM INOM MUSIKEN OFTA KOMMER FÖRST EFTER LÅNGVARIGT ARBETE, ÖKAR ELEVENS TRO PÅ SIN FÖRMÅGA. STUDIEMILJÖN BÖR VARA SÅDAN ATT ELEVEN ERBJUDS MÖJLIGHETER ATT MÅLMEDVETET OCH MÅNGSIDIGT UTVECKLA SIN FÖRMÅGA OCH SITT MUSIKALISKA UTTRYCK. 
– Ur utbildningsstyrelsens läroplansgrunder

Individuell läroplan

I MoKS är vi måna om att eleverna i undervisningen kontinuerligt får uppgifter som de har goda förutsättningar att lyckas med. På detta sätt ökar elevens tro på sin förmåga, och förutsättningarna för ett långsiktigt arbete stärks.
Med individuell läroplan förstås en årligen uppgjord plan som dokumenterar de målsättningar som eleven under studieperioden skall uppnå i samråd med läraren. Det är att rekommendera att den individuella läroplanen uppgörs skriftligen och att den behandlas i hemmet, gärna i form av ett årligt samtal där eleven, förälder och lärare är närvarande.
Individuell läroplan uppgörs företrädesvis inom den fördjupade lärokursen, det är dock alltid ändamålsenligt att uppgöra en kursorisk individuell plan också inom den allmänna lärokursen, i synnerhet i sång- och instrumentstudier.

Den individuella läroplanen skall

  • omfatta de mål som eleven skall ställa under den aktuella studieperioden i sina instrument- eller sångstudier
  • konkret dokumentera tekniska och konstnärliga delområden som skall vara under arbete
  • notera vilka musikkunskapsämnen som skall avklaras
  • notera samspelsverksamheten under studieperioden
  • innehålla en plan för övning och hemarbete

Den individuella läroplanen skall ses som ett avtal mellan eleven och läraren vilka bägge får var sitt exemplar av dokumentet.

Musikkunskapsämnen

Veckoschema för musikens grunder, hösten 2015, klicka här.

På grundnivån består musikkunskapsämnena av undervisning i moduler inom Musiklabbet (datorstödd teoriundervisning) och av instrumentlära, den västerländska musikens historia och rytmmusikens historia. På institutnivån är musikkunskapsämnena ytterligare fördjupade och fördelar sig mellan ackordanalys, harmoni- och stämföring och solfège.

En modul omfattar 14 veckor. Kurserna skall avläggas i nivåordning, A före B osv. En elev kan delta i flera kurser parallellt. För att få avgångsbetyg från musikens grundnivå bör man ha avlagt samtliga kurser på nivåerna A, B och C. Äldre elever och elever som nyligen inlett studierna i Sandels kan direkt börja på en högre musiklabbnivå förutsatt att man besitter tillräckliga kunskaper i musikens teori.

Förutsättningen för att studera inom den fördjupade lärokursen är att man deltar i undervisningen i musikkunskapsämnen. Man kan lämna in en motiverad ansökan om avbrott i studierna vilket oftast beviljas. Alternativet är att man byter avdelning och flyttar till Kulturskolan där musikkunskapsämnen inte är obligatoriska. Undervisningen är i första hand riktad till elever inom den fördjupade lärokursen, men övriga elever kan delta i undervisningen på anhållan.

De elever som avlägger motsvarande studier vid andra skolor bör ta kontakt med kansliet för att få dem räknade till godo. Nivåproven i Musiklabbet avläggs i samband med veckoundervisningen som en examinatoriekurs vilket innebär att eleverna bör uppnå godkänd nivå enligt moduler för rytm, melodi och harmoni.

Musikkunskapsämnena avläggs enligt de nivåprovsrekommendationer som har utarbetats av Finlands musikläroanstalters förbund (FMF), Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto (SML).