Regler i sammanfattning för alla studerande

En studieplats vid MoKS bör respekteras och värnas om. I regel är antalet sökande större än antalet som kan tas in. Den som blivit antagen bör värna om sina goda egenskaper och förutsättningar att lära sig musicera.
Utgångspunkten är att de förväntningar som de studerande ställer på undervisningen möter de krav som MoKS ställer på eleven.

Då man studerar inom den fördjupade lärokursen och specialutbildningarna får man individuell undervisning 40-60 minuter/vecka, delta i samspelsdagarna och workshoparna, delta i musiklabbet 45-60 minuter/vecka, spela i grupper och band 60 minuter/vecka enligt överenskommelse, stå på scenen och uppträda minst en gång per termin. Man får också delta i samtliga konserter, bandkvällar, shower och musikinspelningar som äger rum i MoKS.
MoKS vill erbjuda ett så kontinuerligt schema som möjligt och strävar efter att två av de maximalt tre lektionerna per vecka kan hållas på samma veckodag.

Att lära sig att spela tar tid – musikstudierna bör struktureras genom grundlig planering.

En viktig del av studierna inom den fördjupade lärokursen är nivåproven. Nivåprovens syfte är att ge studierna en bekräftelse på att man utvecklas och att som delmål motivera eleven att jobba aktivt för att lära sig bemästra sitt instrument/ ämne.

I regel finns det 3 nivåprov (examina) för de olika instrumenten (nivåprov 1/3, 2/3 och 3/3). I sång finns det två nivåprov (1/2 och 2/2).

Studierytmen för varje nivåprov är 2-3 år för över 10 år gamla elever.
Undervisningen i musikens grunder består av kurser. Studierytmen inom musikens grunder är i regel 2 moduler per år. Man kan avlägga kurserna också i snabbare ordning. Man kan hålla paus under en termin, i synnerhet om den mest ändamålsenliga kursen för tillfället inte ordnas (gäller i synnerhet C-kurserna).

Efter att man avlagt alla nivåproven och musikkunskapskurserna på grundnivån får man ett avgångsbetyg och kan fortsätta studierna på musikinstitutnivå.

Man kan beviljas ett mellanår i studierna. Om man önskar hålla en längre paus bör man i regel söka inträde på nytt till skolan.

Ifall en elev 3 ggr under ett läsår är frånvarande utan giltig orsak och utan att anmäla frånvaron på förhand kan man förlora sin studieplats. Detta gäller alla lektioner som man går på, såväl grupp- som individuella lektioner. Frånvaro bör meddelas i god tid, inte 5 minuter före lektionen!

Om man utan giltig orsak uteblir från ett uppträdande kan man mista sin plats i gruppen/bandet. En frånvaro inverkar alltid på de andra medlemmarnas prestationer och insatser!

Det hör till att alla som deltar vid en konsert som uppträdande också lyssnar till de andra under samma konsert.

Ifall framstegen i studierna inte motsvarar de förväntningar som skolan ställer och ifall man är likgiltig och omotiverad under en längre tid kan man få en påminnelse (varning) om att studieplatsen kan helt eller delvis förloras efter avslutad termin.