Nivåprov

Den fördjupade lärokursen i musik

En viktig del av studierna inom den fördjupade lärokursen är nivåproven. Nivåprovens syfte är att ge studierna en bekräftelse på att man utvecklas och att som delmål motivera eleven att jobba aktivt för att lära sig bemästra sitt instrument/ ämne. Eleven får i samband med nivåprovet en muntlig och motsvarande skriftlig utvärdering över prestationen.
Studierytmen för varje nivåprov är 2-3 år för över 10 år gamla elever.
I regel finns det 3 nivåprov (examina) för de olika instrumenten (nivåprov 1, 2 och 3). I sång finns det två nivåprov (1 och 2).
Nivåprov 1 bedöms aldrig med vitsord utan enbart genom verbal utvärdering. Undantag är nivåprovet i sång där grundnivån består av 2 delnivåer. Slutprovet över instrumentstudierna och i musikens grunder bedöms på en skala med vitsorden 1–5, utmärkta insikter (5), berömliga insikter (4), goda insikter (3), nöjaktiga insikter (2), godkända insikter (1). Övriga prestationer kan godkännas utan vitsord. Vid utvärderingen tar man hänsyn till de olika nivåernas särdrag och egenskaper så att en så objektiv bedömning av studieprestationerna som möjligt kan utföras. I nivåprovet på högsta grundnivån och institutnivån tillämpas även en poängbedömning där varje grad på vitsordsskalan motsvarar fem poäng (1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25 poäng).

Nivåprovsnämnden och dess sammansättning

Nivåproven utvärderas och bedöms av en nivåprovsnämnd. Nämnden består av ordförande, en sakkunnig person jämte elevens egen lärare. I regel sammankallas nämnden ur skolans lärarkår. Vid bedömning av nivåprovet på den högsta grundnivån bör nämnden bestå av två sakkunniga personer vid sidan av ordförande.
Skalor, etyder och prima vista kan avläggas i klass för annan lärare. Anteckning om detta skall göras i vitsordsprotokollet. Denna s.k. tekniska del bör avläggas helst före det egentliga nivåprovet eller senast 1 månad efter provet.
Skolans direktion kan fatta beslut om särskilda bestämmelser gällande nivåprovsförfarandet för respektive läsår, emellertid med beaktande av de riktlinjer som bestäms i skolans läroplan.

Den allmänna lärokursen

Eleven får avgångsbetyg från den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs efter att ha fullgjort 10 studiemoduler/ kurser. Alla studier som eleven har fullgjort skall antecknas i avgångsbetyget. Eleven kan foga studierprestationer från andra skolor till avgångsbetyget.